Kwangdong Kyung Ok Ko Sticks, Multi Chinese Herbal Extract (705g, 30pc)

  • $150.00
  • $190.00 

총 1박스: 23.5g x 30포 (705g) 

 

[성상]

흑갈색의 점도가 있는 반고형의 제제


[용법용량]

          성인       23.5g       1회 복용량

        7~14세     15.7g   성인 용량의 2/3 

        4~ 6세      11.8g   성인 용량의 1/2 

         2~3세       7.8g    성인 용량의 1/3 

        1세 이하      5.9g    성인 용량의 1/4


1일 2회 아침, 저녁 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.